DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZĄSTOWICACH

Deklaracja dostępności strony internetowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.biblioteka-chrzastowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-30

Treści lub funkcje niedostępne
Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest p. Agnieszka Fuhl-Bonior,
adres e-mail gbp@biblioteka-chrzastowice.pl , telefon: 774219208.

Informacja zwrotna
Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje
Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach mieści się przy ulicy Ozimskiej 3a w Chrząstowicach. Do budynku prowadzi wejście  od strony ulicy Ozimskiej 3a. Budynek jest jednokondygnacyjny. Obiekt biblioteczny posiada wejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy
Korytarze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejścia do pomieszczenia głównego.

Dostosowanie schodów
W budynku brak schodów.

Dostosowanie wind
W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni
W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform
W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych
W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z ogólnodostępnego parkingu dla kompleksu Przedszkole- Biblioteka -Klub Sportowy przy ul. Ozimskiej 3a oddalonego od głównego wejścia do biblioteki 50m.

Prawo wstępu z psem asystującym
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.
Dostępność tłumacza języka migowego
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje
Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach nie posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach nie ma możliwości skorzystania ze sprzętu dla osób niewidomych i niedowidzących.